Political writings

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831
Tác giả khác: Dickey, Laurence Winant., Nisbet, Hugh Barr.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: Cambridge Cambridge University Press 1999.
Loạt:Cambridge texts in the history of political thought
Những chủ đề: