Observations on modernity

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Luhmann, Niklas
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: Stanford, Calif. Stanford University Press 1998.
Loạt:Writing science
Những chủ đề: