Program planning

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Population Center Foundation Research Utilization Project of Out-of-School Population Education., University of the Philippines (Manila) Population Institute Library.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Makati, Metro Manila The Foundation 1977.
Loạt:Abstract-bibliography series cser.2, pt.4
Những chủ đề: