Email Record: Ang pangkaraniwang tao at iba pang tula.