Email Record: Oo, maalak at luho and handa ng colossal films