Durog na Bathala. (2nd prize, DFP PWP short story contest, 1966)

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Landicho, Domingo G.
Định dạng: Sách
Được phát hành: s.l. s.n. 1966
Loạt:Domingo G. Landicho Collection
Những chủ đề: