National revolution and indigenous identity the conflict between Sandinists and Mískito Indians on Nicaragua's Atlantic Coast

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Ohland, Klaudine., Schneider, Robin.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Copenhagen International Work Group for Indigenous Affairs c1983.
Loạt:IWGIA document, 0105-4503 no. 47
Những chủ đề: