Vibration of rotating systems presented at the 1993 ASME design technical conferences, 14th Biennial Conference on Mechanical Vibration and Noise, Albuquerque, New Mexico, September 19-22, 1993

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: American Society of Mechanical Engineers. Design Engineering Division, Conference, Conference on Mechanical Vibration and Noise (14th : 1993 : Albuquerque, N.M.), Conferences
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York American Society of Mechanical Engineers c1993.
Những chủ đề: