Selected poems, 1968-1985

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Almario, Virgilio S. 1944-
Tác giả khác: Bigornia, Mike L., Kilates, Marne L., Salanga, Alfrredo N.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Quezon City Maya Books 1987.
Những chủ đề: