Tatak Pilipino [episode 80].

A unique display of Pilipino ways and style.

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Quezon City ABS-CBN 1992].
Những chủ đề: