Jihad the Holy War of Islam and its legitimacy in the Quran

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mutahhari, Murtaza
Tác giả khác: Tawhidi, Mohammad Salman.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Persian
Được phát hành: Tehran, Islamic Republic of Iran Islamic Propagation Organization 1988.
Những chủ đề: