Nongrowth as a planning alternative a preliminary examination of an emerging issue

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Finkler, Earl
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago American Society of Planning Officials c1972.
Những chủ đề: