Trích dẫn APA

(2006). Countries of the world and their leaders yearbook, 2007. Farmington Hills, Mich: Gale Group.

Trích dẫn kiểu Chicago

Countries of the World and Their Leaders Yearbook, 2007. Farmington Hills, Mich: Gale Group, 2006.

Trích dẫn MLA

Countries of the World and Their Leaders Yearbook, 2007. Farmington Hills, Mich: Gale Group, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.