"Historical erros must be rectified for posterity."

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Del Prado, Mariano Goyena
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: s.l. s.n. 1968
Loạt:Bikol Collection
Những chủ đề: