Society, state, and market a guide to competing theories of development

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Martinussen, John
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Danish
Được phát hành: London Zed Books 1997.
Những chủ đề: