Human well-being values of environmental flows enhancing social equity in integrated water resources management

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Meijer, Karen S. 1976-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam IOS Press c2007.
Loạt:Delft Hydraulics select series 10/2007
Những chủ đề: