A Rehabilitation sanctuary for public offender the transfer and redevelopment of the New Bilibid Prison

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: De Ocampo, Ma. Racquel C., Evangelista, Alex Ray P., Verdan, Romualdo Jose V., Luis, Prosperidad C. (thesis adviser.), Hong, Froilan L. (thesis adviser.)
Resource Type: Luận văn
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1993.
Những chủ đề: