Investments

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bodie, Zvi
Tác giả khác: Kane, Alex, Marcus, Alan J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston McGraw-Hill/Irwin c2008.
Phiên bản:7th ed.
Những chủ đề: