Fundamentals of human resource management

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: DeCenzo, David A.
Tác giả khác: Robbins, Stephen P. 1943-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hoboken, N.J. Wiley c2005.
Phiên bản:8th ed.
Những chủ đề: