Personnel management in government politics and process

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Riccucci, Norma., Naff, Katherine C., Shafritz, Jay M., Rosenbloom, David H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boca Raton, FL CRC Press c2008.
Phiên bản:6th ed.
Những chủ đề: