Job and work analysis methods, research, and applications for human resource management

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Brannick, Michael T.
Tác giả khác: Levine, Edward L., Morgeson, Frederick P.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles Sage c2007.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: