Trích dẫn APA

List, J. A. 1. (2006). Using experimental methods in environmental and resource economics. Cheltenham, [England]: Edward Elgar.

Trích dẫn kiểu Chicago

List, John A. 1968-. Using Experimental Methods in Environmental and Resource Economics. Cheltenham, [England]: Edward Elgar, 2006.

Trích dẫn MLA

List, John A. 1968-. Using Experimental Methods in Environmental and Resource Economics. Cheltenham, [England]: Edward Elgar, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.