The male dancer bodies, spectacle, sexualities

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Burt, Ramsay 1953-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Routledge c2007.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: