Urbis 5 : making cities work population, urbanization and local governance.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Philippines. Population Commission., United Nations Population Fund.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines Commission on Population 2004.
Loạt:State of the Philippine population report, 2004.
Những chủ đề: