Environment and natural resources atlas of the Philippines

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Magdaraog, Gregorio.
Tác giả của công ty: Environmental Center of the Philippines.
Định dạng: Bản đồ Sách
Được phát hành: [Diliman, Quezon City?] Environment Center of the Philippines Foundation c1998.
Những chủ đề: