Singing Games

Viewers learn games that include music and movement - - See how children from other countries play singing games - - Respond to the rhythms of singing games - - Play along with a game from Africa.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Silver Burdett Ginn
Tác giả khác: Jane Beethoven, Rosanne Emery, Synía Carroll-McQuillan
Resource Type: Visual Material
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Columbus, OH] Silver Burdett Ginn c1995.
Loạt:Music magic video library
Những chủ đề: