Lifelong learning an omnibus of practice and research.

Chi tiết về thư mục
Tiêu đề mới:Adult learning (Washington, D.C.).
Tiêu đề trước:Lifelong learning, the adult years.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. American Association for Adult and Continuing Education 1983-1989.
Những chủ đề: