Lifelong learning the adult years

Chi tiết về thư mục
Tiêu đề mới:Lifelong learning (Washington, D.C.)
Tiêu đề trước:Adult leadership.
Tác giả của công ty: Adult Education Association of the United States of America.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. Adult Education Association of the United States of America [c1977-1983]
Những chủ đề: