Overview of population forecasting for small area

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Morrison, Peter A.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Santa Monica, Calif. Rand Corporation 1975.
Loạt:Rand paper series no.5447
Những chủ đề: