Trích dẫn APA

Tribhuvan University. Institute of Education. Education quarterly. Bhaktapur, Nepal: Institute of Education.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tribhuvan University. Institute of Education. Education Quarterly. Bhaktapur, Nepal: Institute of Education.

Trích dẫn MLA

Tribhuvan University. Institute of Education. Education Quarterly. Bhaktapur, Nepal: Institute of Education.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.