Introduction to geographic information systems

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chang, Kang-Tsung.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston McGraw-Hill c2008.
Phiên bản:4th ed.
Những chủ đề: