Essentials of materials science and engineering

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Askeland, Donald R.
Tác giả khác: Fulay, Pradeep P.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Australia Cengage Learning c2009.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: