Introducing public administration

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shafritz, Jay M.
Tác giả khác: Russell, E. W., Borick, Christopher P.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Pearson Longman c2009.
Phiên bản:6th ed.
Những chủ đề: