The leatherstocking tales

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cooper, James Fenimore 1789-1851.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, N.Y. Literary Classics of the U.S. c1985.
Loạt:Library of America
Những chủ đề: