Children of two seasons poems for young people

"Children are always out soaked in summer sweat or dancing in monsoon rain. They play. They laugh. They bloom."--Back cover.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Saguisag, Lara.
Tác giả khác: Fucio, Hubert B.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Pasig Anvil c2007.
Những chủ đề: