Cain at Abel

A mother decides to give control of the family farm to one of her sons, ignoring the rights of her other son.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Cine Suerte (Firm)
Tác giả khác: Lee, Ricardo., Jocson, Max., Jarlego, Efren., Luna, Joey., Yalung, Ben., Brocka, Lino 1939-1991., De Leon, Christopher., Salvador, Phillip., Martin, Carmi.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:Filipino
Spanish
Được phát hành: Manila Trigon Video [1985?]
Những chủ đề: