Biographical dictionary of modern world leaders 1992 to the present

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Fredriksen, John C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Facts On File c2003.
Những chủ đề: