Man, culture, and animals the role of animals in human ecological adjustments

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Leeds, Anthony 1925- (ed.)
Tác giả của công ty: American Association for the Advancement of Science.
Tác giả khác: Vayda, Andrew Peter (joint ed.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington [American Association for the Advancement of Science] 1965.
Loạt:American Association for the Advancement of Science. Publication no. 78
Những chủ đề: