Children, adolescents, and the media

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Strasburger, Victor C. 1949-
Tác giả khác: Wilson, Barbara J., Jordan, Amy B.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles, Calif. Sage c2009.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents only