Trích dẫn APA

Guinness World Records Limited., & Glenday, C. (2009). Guinness world records 2010. [London]: Guinness World Records.

Trích dẫn kiểu Chicago

Guinness World Records Limited., và Craig Glenday. Guinness World Records 2010. [London]: Guinness World Records, 2009.

Trích dẫn MLA

Guinness World Records Limited., và Craig Glenday. Guinness World Records 2010. [London]: Guinness World Records, 2009.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.