Third update on adult learning theory

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Merriam, Sharan B.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco Jossey-Bass 2008.
Loạt:New directions for adult and continuing education
Những chủ đề: