The atlas of water mapping the world's most critical resource

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Black, Maggie
Tác giả khác: King, Jannet.
Định dạng: Bản đồ Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Earthscan 2009.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: