Atlas of the world's languages

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Asher, R. E., Moseley, Christopher., Darkes, Giles.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Routledge 2007.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: