Qualitative research a guide to design and implementation

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Merriam, Sharan B.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco, Calif. Jossey-Bass 2009.
Loạt:Jossey-Bass higher and adult education series
Những chủ đề: