Journal of Industrial Economics

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford Basil Blackwell 1953-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman via EBSCO Business Source Ultimate. Click here to access