Local power in the Japanese state

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muramatsu, Michio 1940-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Japanese
Được phát hành: Berkeley University of California Press c1997.
Những chủ đề: