Management leading & collaborating in a competitive world

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bateman, Thomas S.
Tác giả khác: Snell, Scott 1958-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston McGraw-Hill/Irwin c2011.
Phiên bản:9th ed.
Những chủ đề: