Presidents, parties, and the state a party system perspective on democratic regulatory choice, 1884-1936

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: James, Scott Curtis 1955-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, [England] Cambridge University Press 2000.
Những chủ đề: