Jose Rizal pinakadakilang bayaning Pilipino (gabay sa kursong Rizal)

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: San Valentin, Luisito S.
Tác giả khác: Aguilar, Reynaldo L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Spanish
Được phát hành: Makati City Groundwater Publications c2005.