Theories of public organization

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Denhardt, Robert B.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston Wadsworth c2011.
Phiên bản:6th ed.
Những chủ đề: